Radha Ramana

Radha Ramana can be readed on below page. Make sure your must be 18 above to read these stories. Each stories has a sharing button so that you can share these stories on social media. Share these stories to your girlfriend and friends. Story Category you can read below Radha Ramana.
You can find many more sex stories categories at the bottom of the page. If you like our stories then don’t forget to share our stories with your friends and show your love to aur stories.

ಯಾವುದಾದರು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಸೆಯಿಂದ ಬಯಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತವಿದ್ದರೆ ಆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸುತ್ತನೆಂದು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅದು ನಿಜ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಇದ್ದುದು ಒಂದೇ ಆಸೆ. ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ರತಿಕ್ರೀಡೆ ನೆಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಭೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು. ನನಗೆ ಬುದ್ಢಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಆಸಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಂಗಸರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಡೀಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗನಂತೆ ಸೋಗು ಹಾಕುತ್ತಿಂದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಂಡಿಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಳನ್ನು ನಗ್ನವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಕ್ರೀಡೆ ಆಡಿದಂತೆ ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣುತ್ತಾ ಹಸ್ತ ಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಾಮಕೇಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು, ಸಂಬಂಧದವರು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣನ್ನೂ ನಾನು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಸಂಭೋಗಿಸಿದಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆಗೋ

Read More

ನಮ್ಮಸಂಬಂಧದಮೊದಲವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಸಮಯದಲ್ಲಿಈಘಟನೆನನ್ನಮಾಜಿಮತ್ತುನನ್ನನಡುವೆಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಅದುನಿಖರವಾಗಿ2 ವರ್ಷಗಳಹಿಂದೆಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮಸಂಬಂಧದಸಮಯದಲ್ಲಿಇದುಭೀಕರವಾದಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂನಮಸ್ಕಾರಇದುದಕ್ಷಿಣದಕೆಳಗೆಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರುವಮಂಗಳೂರಿನರಾಜ್. ಸರಾಸರಿಸ್ನಾಯುಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆಸುಮಾರು6 ಅಡಿಗಳಷ್ಟುಇರುತ್ತೇನೆಮತ್ತುಅನೇಕಹುಡುಗಿಯರುಸರಾಸರಿಗಿಂತಹೆಚ್ಚುಕಾಣುವವ್ಯಕ್ತಿಎಂದುಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗಕಥೆಗೆಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮಸಂಬಂಧಗಳಮೊದಲವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಈಘಟನೆನನ್ನಮಾಜಿಮತ್ತುನನ್ನನಡುವೆಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನನ್ನಮಾಜಿ5ft4inches ಹೊಂದಿರುವಸುಂದರವಾದದ್ದುಮತ್ತುಅವಳಅಂಕಿಅಂಶಗಳು34-32-34 ಆಗಿದ್ದುಅದುಪುರುಷರುಅವಳನ್ನುತುಂಬಾಕಠಿಣವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದುನಮ್ಮಮೊದಲವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವಾದ್ದರಿಂದನಾವುಕಾಲೇಜನ್ನುಬಂಕ್ಮಾಡುವಮೂಲಕಆಚರಿಸಲುಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತುದಿನಬಂದಿತು, ನಾವುಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆಹೋದೆವು, lunch ಟಮಾಡಿದೆವುಮತ್ತುಆಚರಿಸಲುಕೇಕ್ಖರೀದಿಸಿದೆವು. ಯಾರೂಇಲ್ಲದಕಾರಣನಾವುಅವಳಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗೆಹೋಗಲುಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆಆದ್ದರಿಂದನಮ್ಮಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನುಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರನಾವು1 ರಹೊತ್ತಿಗೆಅವಳಫ್ಲಾಟ್‌ಗೆಹೋದೆವು. ನಂತರನಾವುಕೇಕ್ಕತ್ತರಿಸಿದೆವು, ಮೊದಲುನಾನುಅವಳಿಗೆಒಂದುತುಂಡುಕೊಟ್ಟೆ, ಅದುಅವಳಸರದಿ. ನಂತರನಾನುಕೆನೆಯಒಂದುಭಾಗವನ್ನುತೆಗೆದುಕೊಂಡುಅವಳಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿಇಟ್ಟುಕೊಂಡುಅದನ್ನುಮುದ್ದಿಸಿನೆಕ್ಕಿದೆ. ನಾನುಮಾಡಿದನಡೆಯಿಂದಅವಳುಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಳು, ನಂತರಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಅವಳುಒಂದುದೊಡ್ಡಸ್ಮೈಲ್ಹೊಂದಿದ್ದಳುಮತ್ತುನನ್ನಮುಖದಮೇಲೆಕೆನೆಹಚ್ಚಿಅದನ್ನುನೆಕ್ಕಲುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳುಮತ್ತುಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾವುಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರುನಮ್ಮಕಣ್ಣಿಗೆನೋಡಿದೆವು, ಅದುನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಪ್ರೀತಿಮತ್ತುನಿಧಾನವಾಗಿಪರಸ್ಪರಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದರು. ನಾವುಪರಸ್ಪರತುಟಿಗಳನ್ನುಕೆಳಕ್ಕೆಮತ್ತುಮೇಲಕ್ಕೆನಿಧಾನವಾಗಿತಿನ್ನುತ್ತೇವೆಮತ್ತುಪರಸ್ಪರರನಡುವೆನಾಲಿಗೆಯಹೋರಾಟವನ್ನುಆಡುತ್ತೇವೆ. ಆಸಮಯದಲ್ಲಿನಾನುಅವಳನಾಲಿಗೆಮತ್ತುಕೆನೆಲಾಲಾರಸವನ್ನುಹೀರಿಕೊಂಡೆ. ಅವಳುಅದೇರೀತಿಮಾಡಿದಳು. ನಂತರನಾನುಅವಳಮೇಲ್ಭಾಗಗಳನ್ನುತೆಗೆದುಹಾಕಿಮತ್ತುಅವಳಕತ್ತಿನಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿಕ್ರೀಮ್ಅನ್ನುಅನ್ವಯಿಸಿದೆ, ನಂತರಅದನ್ನುಅವಳಕುತ್ತಿಗೆಗೆನೆಕ್ಕಿದೆ, ಅದುಅವಳನ್ನುಹೆಚ್ಚುಆನ್ಮಾಡಿತು. ನಂತರನಾನುಅವಳಸ್ತನಬಂಧವನ್ನುತೆಗೆದುಹುರುಳಿಚೀಲದಮೇಲೆತಳ್ಳಿದೆ. ಈಗನಾನುಅವಳಸುಂದರವಾದಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳಮೇಲೆಕ್ರೀಮ್ಅನ್ನುಅನ್ವಯಿಸಿದೆಮತ್ತುಒಂದನ್ನುಒತ್ತುವಮೂಲಕನಾನುಇನ್ನೊಂದನ್ನುಹೀರಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರನಾನುಅವಳಹೊಕ್ಕುಳಕ್ಕೆತೆರಳಿಅವಳನ್ನುನೆಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಅದುದೇಹದಾದ್ಯಂತಕೆನೆಮತ್ತುಲಾಲಾರಸವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರನಾನುಅವಳಜೀನ್ಸ್ಮತ್ತುಪ್ಯಾಂಟಿಗಳನ್ನುಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ನಂತರನಾನುಅವಳಕಾಲುಮತ್ತುತೊಡೆಯಿಂದಮುತ್ತುಮತ್ತುನೆಕ್ಕಿದೆ. ಅವಳತೊಡೆಗಳುತುಂಬಾಮೃದುವಾಗಿದ್ದುಅದನ್ನುನೆಕ್ಕುವುದುಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಂತರನಾನುಅವಳಪುಸಿಬಳಿಸಾಗಿಅವಳದೇಹದಲ್ಲಿನಡುಕವನ್ನುಒದಗಿಸುವಅವಳಪುಸ್ಸಿಗೆಮುತ್ತಿಟ್ಟೆ. ನಂತರಅವಳಪುಸ್ಸಿಗೆಒಂದುಬೆರಳನ್ನುಸೇರಿಸಿಮತ್ತುಬೆರಳುಅವಳಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ರಿಮ್ಮಾಡಿದಪುಸ್ಸಿಗೆಮುತ್ತಿಡುವಮೂಲಕಅವಳನ್ನುಫಕ್ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರನಾನುಅವಳಪುಸಿಯಲ್ಲಿಇನ್ನೂಕೆಲವುಕೆನೆಹಚ್ಚಿಅವಳಪುಸಿಯನ್ನುನೆಕ್ಕಿದೆಮತ್ತುನಾಲಿಗೆಅವಳನ್ನುಫಕ್ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವುನಿಮಿಷಗಳನಂತರಅವಳುಕಂಪಿಸಲುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳುಮತ್ತುಅವಳುಕಮ್ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದುನಾನುಅರಿತುಕೊಂಡೆ, ಹಾಗಾಗಿನಾನುಅವಳಪುಸಿಯನ್ನುಬೆರಳುಮಾಡಿತುಂಬಾವೇಗವಾಗಿನೆಕ್ಕಿದೆಮತ್ತುಅವಳುನನ್ನಮುಖಮತ್ತುಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಅವಳಕಮ್ನಭಾರವನ್ನುಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದಳು. ನಂತರಅವಳುತುಂಟತನದಸ್ಮೈಲ್ಹೊತ್ತುನನ್ನಮೇಲೆಬಂದುನಾನುಯಾವುದೇಕಾರಣಕ್ಕೂಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಎಂದುಹೇಳಿನನ್ನಟೀಶರ್ಟ್ತೆಗೆದಳು. ನಾನುಎಲ್ಲಿಯೂಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲಮತ್ತುನಾನುಸಿದ್ಧಮಗುಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವಳುನನ್ನಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನುತೀವ್ರವಾಗಿನೆಕ್ಕಿದಳುಮತ್ತುಅವಳುನನ್ನಕಿವಿಯನ್ನುತುಂಬಾಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಅವಳುನನ್ನಕಿವಿಗಳಿಗೆಮುತ್ತಿಕ್ಕಿಅದನ್ನುಕಚ್ಚಿದಳು, ಅದುನನ್ನನ್ನುಹೆಚ್ಚುಆನ್ಮಾಡಲುಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಾನುನಿಯಮಿತವಾಗಿನನ್ನಎದೆಯನ್ನುಟ್ರಿಮ್ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದಅದುಅವಳಿಗೆಸುಲಭಮತ್ತುಅವಳುಅದನ್ನುಚೆನ್ನಾಗಿಚುಂಬಿಸುತ್ತಾಳೆಮತ್ತುನೆಕ್ಕಿದಳು. ಆದರೆಅವಳುನನ್ನಕುತ್ತಿಗೆಮತ್ತುಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿಹೆಚ್ಚುಇದ್ದಳು, ಅದುಕೆಲವುಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿನನ್ನನ್ನುನಡುಗುವಂತೆಮಾಡಿತು. ನಂತರಅವಳುನನ್ನಜೀನ್ಸ್ಮತ್ತುಬಾಕ್ಸರ್ಅನ್ನುತೆಗೆದುಹಾಕಿನನ್ನಹೆಚ್ಚುನಿರ್ಮಿಸಿದಉಪಕರಣದಮೇಲೆಸ್ವಲ್ಪಕೆನೆತೆಗೆದಳುಮತ್ತುಅದನ್ನುಹೀರಿಕೊಂಡಳುಅವಳುನನ್ನಚೆಂಡುಗಳಿಗೆಕಚ್ಚಿದಳು, ಅದುಸ್ವಲ್ಪನೋವುಂಟುಮಾಡಿತುಆದರೆಮತ್ತೆನನ್ನನ್ನುತಿರುಗಿಸಿತುನಂತರಅವಳುನನ್ನಉಪಕರಣವನ್ನುನೆಕ್ಕಿದಳುಮತ್ತುತೀವ್ರವಾಗಿಹೀರಲುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು, ಅವಳುಉಸಿರಾಡಲುಸಾಧ್ಯವಾಗದಆಳವಾದಗಂಟಲನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದಳುಆದರೆಅವಳುತುಂಬಾವೇಗವಾಗಿಹೀರುವಮೂಲಕಮುಂದುವರೆದಳುಮತ್ತುಕೆಲವುನಿಮಿಷಗಳನಂತರನಾವುನೆಲದಮೇಲೆಹೋದೆವುಮತ್ತು69 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದೆವು, ಅಲ್ಲಿನಾನುಅವಳಪುಸಿಒಳಗೆಆಳವಾಗಿನೆಕ್ಕಿದೆ, ಅದುಅವಳನ್ನುಹೆಚ್ಚುತಿರುಗಿಸಿತುಮತ್ತುಅವಳುಆಹ್ನಂತಹಶಬ್ದಗಳನ್ನುನೀಡುವಮೂಲಕನರಳುತ್ತಾಳೆ, ahhhh, ahhh, more baby, ahh, stop, ಮತ್ತುಅವಳುಮತ್ತೆನನ್ನಉಪಕರಣವನ್ನುತೀವ್ರವಾಗಿಹೀರುತ್ತಲೇಇದ್ದಳು. ಕೆಲವುನಿಮಿಷಗಳನಂತರನಾನುಗೊನ್ನಾಕಮ್ಎಂದುಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಅವಳುಇನ್ನೂವೇಗವಾಗಿಹೊಡೆದಳುಮತ್ತುನಾನುಅವಳಬಾಯಿಗೆಒಂದುದೊಡ್ಡಹೊರೆಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದೆಮತ್ತುಕೆಲವುನಿಮಿಷಗಳನಂತರಅವಳುಕೂಡನನ್ನಮುಖದಮೇಲೆಮತ್ತೆಕಮ್ಮಾಡಿದಳು. ನಂತರಮತ್ತೆನಾವುಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರುಮುತ್ತಿಟ್ಟೆವುಮತ್ತುಕೆಲವೇನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿನನ್ನಡಿಕ್ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ನಂತರನಾನುನನ್ನಡಿಕ್ಅನ್ನುಅವಳಪ್ರವೇಶಪ್ರದೇಶದಮೇಲೆಇಟ್ಟುಕೊಂಡುಅವಳಪುಸಿಯನ್ನುಉಜ್ಜುವಮೂಲಕಕೀಟಲೆಮಾಡಿದೆ. ನಂತರಅವಳುನನಗೆಇನ್ನುಕಾಯಲುಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಎಂದುಹೇಳಿದಳು, ಈಸಂದೇಶವನ್ನುತಲುಪಿಸುವಾಗನಾನುನನ್ನಡಿಕ್ಅನ್ನುಪೂರ್ಣಬಲದಿಂದಸೇರಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಅವಳುಜೋರಾಗಿಆಹ್ನೀಡಿನಂತರನನ್ನನ್ನುಗದರಿಸಿದಳು. ನಂತರನಾನುನಿಧಾನವಾಗಿಮುಂದೆಮತ್ತುಹಿಂದಕ್ಕೆಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಅವಳುಆಹ್, ಆಹ್, ಆಹ್, ಆಹ್, ಫಕ್ಮಿ, ಆಹ್, ಬಹಳಷ್ಟು. ನಂತರನಾವುನಾಯಿಮರಿಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿಹೋದೆವು, ಅಲ್ಲಿಅವಳುಹುರುಳಿಚೀಲದಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನುಹಿಡಿದಳುಮತ್ತುನಾನುಅವಳೊಳಗೆಆಳವಾಗಿಹೋದೆ. ಮತ್ತುಚಾಪ್ಚಾಪ್ಚಾಪ್ಧ್ವನಿಅಲ್ಲಿಅವಳನರಳುವಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆಕೋಣೆಯಾದ್ಯಂತಕೇಳಿದೆ. ಈಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಅವಳಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳುನೇತಾಡುವುದುಮತ್ತುನೃತ್ಯಮಾಡುವುದನ್ನುನೋಡುವುದುಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಂತರನಾವುಹಸುಹುಡುಗಿಯಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿಹೋದೆವು, ಅಲ್ಲಿಅವಳುನನ್ನನ್ನುಸವಾರಿಮಾಡಿದಳು. ಅವಳುಮೇಲಕ್ಕೆಮತ್ತುಕೆಳಕ್ಕೆಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳುಮತ್ತುನಾನುಅವಳಕೈಯನ್ನುನನ್ನಕೈಯಲ್ಲಿಇಟ್ಟುಕೊಂಡುಅದನ್ನುಹೀರುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರಮತ್ತೆನಾವುಮಿಷನರಿಗಾಗಿಹೋಗಿದ್ದೆವುಮತ್ತುಅವಳುತುಂಬಾನರಳುತ್ತಿದ್ದಳುಮತ್ತುಬೇಬಿಆಮ್ಗೊನ್ನಾಕಮ್ಎಂದುಹೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿನಾನುನನ್ನವೇಗವನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆಮತ್ತುಅವಳುಮತ್ತೆಹೆಚ್ಚಿನಕಮ್ನೊಂದಿಗೆಕಮ್ಮಾಡಿದಳು. ಸ್ವಲ್ಪಸಮಯದನಂತರನಾನುಗೊನ್ನಾಕಮ್ಎಂದುಹೇಳಿದೆಮತ್ತುಎಲ್ಲಿಕಮ್ಎಂದುಕೇಳಿದೆ. ಅವಳುಮೇಲಕ್ಕೆಬಂದುನನ್ನಡಿಕ್ಅನ್ನುವೇಗವಾಗಿಹೊಡೆಯಲುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳುಮತ್ತುಬ್ಲೋಜೋಬ್ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಂತರನಾನುಕಮ್ಮಿಂಗ್ಬೇಬಿ, ಆಹ್ಆಹಾಆಹಾಹಆಹ್, ಆಹಾಆಹ್ಆಹ್ಎಂದುಹೇಳಿದೆಮತ್ತುಅವಳಮುಖದಮೇಲೆಎಲ್ಲಾಕಮ್ಅನ್ನುಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದೆ. ಈಗಅವಳುಅವಳಮುಖವನ್ನುನನ್ನಕಮ್ನೊಂದಿಗೆಮುಖಮಾಡಿದ್ದಳು. ನಾವು4 ಗಂಟೆಯಸಮಯವನ್ನುನೋಡಿದೆವು, ನಂತರನಾವುಸ್ನಾನಮಾಡಲುಹೋದೆವುಮತ್ತುಅಲ್ಲಿಸ್ವಲ್ಪಮೌಖಿಕಸಂಭೋಗನಡೆಸಿದೆವುಮತ್ತುನಂತರ5 ಕ್ಕೆನಾನುಕೆಲವುಸ್ಮೂಚ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆಹೊರಟೆವು.

Read More

ಕೆಲಸದನಂತರ, ಸಂಜೆ6 ಗಂಟೆಸುಮಾರಿಗೆಕಾರಿನಲ್ಲಿಮನೆಗೆಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಳೆಬರುತ್ತಿತ್ತುಮತ್ತುದಟ್ಟಣೆತುಂಬಾಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದುಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಬೇಸಿಗೆಯಾಗಿತ್ತುಮತ್ತುಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿವಿಚಿತ್ರಬದಲಾವಣೆಯನ್ನುಯಾರೂನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ಟಣೆನಿಧಾನವಾಗಿತೆರವುಗೊಂಡಿದೆಮತ್ತುಹೇಗಾದರೂನಾನುತಿರುವುಪಡೆದುಕೊಂಡೆಅದುನನ್ನಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮಳೆಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತುಮತ್ತುಗಾಳಿಬೀಸಿತು. ಮಳೆನಿಲ್ಲುವಯಾವುದೇಅವಕಾಶವಿದೆಯೇಎಂದುನಾನುಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆನಾನುಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬ್ರೇಕ್ಹಾಕಿದೆ, ಯಾರೋಒಬ್ಬರುರಸ್ತೆಯಉದ್ದಕ್ಕೂಮರದಕಡೆಗೆಓಡಿಹೋಗುವುದನ್ನುನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಾರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಇದುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನುನನ್ನಎಡಕಿಟಕಿಯನ್ನುಕೆಳಕ್ಕೆಇಳಿಸಿಆವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನುಕೂಗಲುಹೊರಟಿದ್ದೆ, ಬದಲಾಗಿನಾನುನೋಡಿದಸಂಗತಿಯಿಂದನಾನುಮೈಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದುತಿಳಿಗುಲಾಬಿಬಣ್ಣದಅಂಗಿಮತ್ತುನೀಲಿಬಣ್ಣದಲೆಗ್ಗಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಮಳೆಬೀಳದಂತೆಶಾಪಿಂಗ್ಬ್ಯಾಗ್ಅನ್ನುತನ್ನತಲೆಯಮೇಲೆಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದರೂಅದುವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಅವಳುಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿತೇವವಾಗಿದ್ದಳು, ನಡುಗುತ್ತಾಳೆಮತ್ತುಬಟ್ಟೆಗಳುಅವಳದೇಹಕ್ಕೆಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವಳನೋಟದಿಂದಅವಳು30 ರದಶಕದಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವಬದಲುಅವಳುಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇಎಂದುಕೇಳಿದೆ. ಅವಳುನನ್ನತ್ತನೋಡದಕಾರಣಅವಳುಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಅವಳುಒಮ್ಮೆನೋಡಿದಾಗನಾನುಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಮತ್ತುನಾನುಮತ್ತೆಕೇಳಿದೆ, ಅವಳುಉತ್ತರಿಸುವಬದಲುಅವಳುಮೇಲಿನಚೀಲವನ್ನುಹಿಡಿದಿದ್ದಕಾರಿನಬಳಿಬಂದು, ಬಾಗಿದಳುಮತ್ತುಅವಳುತನ್ನಮನೆಗೆಲಿಫ್ಟ್ಪಡೆಯಬಹುದೇಎಂದುಕೇಳಿದಳು. ನಾನುಟ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅವಳಮೇಲಿನಬಟನ್ತೆರೆದಿದ್ದರಿಂದಸುಂದರವಾದ2 ಆರೋಹಣಗಳುನೀಲಿಸ್ತನಬಂಧದಲ್ಲಿನೇತಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನುನಾನುನೋಡಿದೆ. ಅವಳಕಣಿವೆಯಕೆಳಗೆಹರಿಯುವನೀರಿನಹನಿಗಳು. ಅವಳುಅಲೆದಾಡಿದಳು, ನಾನುನನ್ನಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನುವಿರೋಧಿಸಿದೆಮತ್ತು”ಸುಂದರಮಹಿಳೆಗೆನಾನುಹೇಗೆಹೇಳಬಾರದು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವಳುಬ್ಲಶ್ಮತ್ತುನಾನುಬಾಗಿಲುತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳುಒಳಗೆಕುಳಿತಳು. ನಾವುಚಲಿಸಲುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವುಮತ್ತುನಾನುಅವಳಸೌಂದರ್ಯವನ್ನುನೋಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಒದ್ದೆಯಾದಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದಾಗಿನಾನುಅವಳಆಸ್ತಿಯನ್ನುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅವಳಅಂಕಿ32-26-30 ನಂತರನಾನುಅದನ್ನುತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಅವಳಜಿಗುಟಾದಅಂಗಿಯಲ್ಲಿಅವಳಸ್ತನಬಂಧವುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಗೋಚರಿಸಿತುಮತ್ತುಅವಳಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ಗಳುಅವಳಪ್ಯಾಂಟಿline ಟ್‌ಲೈನ್ಅನ್ನುತೋರಿಸಿದವು. ಅವಳುಗೋಧಿಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದಳು, ಭುಜದತನಕಕಡುಕೂದಲುಮತ್ತುಸುಂದರವಾದಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಮುದ್ದಾದದುಂಡಗಿನಮುಖವನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಅದುನನ್ನಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಕುಳಿತಿದ್ದಬಾಂಬ್ಶೆಲ್ಆಗಿದ್ದು, ನಾನುಅವಳಮನೆಗೆಲಿಫ್ಟ್ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆತ್ವರಿತಬೊನ್ನರ್ಇತ್ತು. ಎಸಿಶೀತದಿಂದಾಗಿಅವಳುನಡುಗಿದಳು. ನಾನುಹೀಟರ್ಅನ್ನುಆನ್ಮಾಡಿದೆ. ಶೀತದಿಂದಕೆಲವುನಿಮಿಷಗಳಪರಿಹಾರದನಂತರ, ಅವಳುಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನುಮುಂಭಾಗದಡ್ಯಾಶ್‌ನಲ್ಲಿಬಳಸಬಹುದುಮತ್ತುಅವಳಚೀಲಗಳನ್ನುಹಿಂದಿನಸೀಟಿನಲ್ಲಿಇಡಬಹುದುಎಂದುನಾನುಅವಳಿಗೆಹೇಳಿದೆ. ಅವಳುಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದನೀರನ್ನುಒರೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಒಟ್ಟುಮೌನವಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಬಿಡಬೇಕೆಂದುಕೇಳುವಮೂಲಕನಾನುಮೌನವನ್ನುಮುರಿದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರುವಿಳಾಸವನ್ನುಹೇಳುವಮೂಲಕಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರುಮತ್ತುಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನುಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆಹೋಗುವದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆಮತ್ತು8 ರಹೊತ್ತಿಗೆತಲುಪಬಹುದುಎಂದುನಾನುಹೇಳಿದೆ. ಅವಳುಮುಗುಳ್ನಕ್ಕುಏನನ್ನಾದರೂಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನ್ನಹೆಸರನ್ನುಹೇಳುವಮೂಲಕನಾನುಒಳನುಗ್ಗುತ್ತೇನೆ. ಅವಳಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ’ನಾನುಏನುಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ?’ ನಾನುನನ್ನಹೆಸರನ್ನುಜೆಪಿಎಂದುಹೇಳಿದೆಮತ್ತು”ನನ್ನಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಸುಂದರಮಹಿಳೆಯಹೆಸರೇನು?” ಎಂದುಕೇಳಿದೆ. ಅವಳುಉತ್ತರಿಸಿದಳು’ಅದುಸ್ಮೃತಿ’. ನಾನುನಮ್ಮಬಗ್ಗೆಸಾಮಾನ್ಯಸಂಗತಿಗಳನ್ನುಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಮತ್ತುಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನನ್ನವ್ಯವಹಾರದಿಂದಾಗಿನಾನುಮನೆಯಲ್ಲಿಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆಎಂದುಹೇಳಿದರು. ಅವಳುಮದುವೆಯಾಗಿ8 ವರ್ಷಗಳುಮತ್ತು5 ವರ್ಷದಮಗುವನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದಳುಎಂದುಅವಳಬಗ್ಗೆಹೇಳಿದಳು. ಅವರಮದುವೆಯನ್ನು26 ನೇವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವಿವಾಹದಮೊದಲುಮತ್ತುನಂತರಕೆಲಸಮಾಡಲಾಯಿತು. ತನ್ನಮಗುವನ್ನುನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲುಅವಳುತನ್ನಕೆಲಸವನ್ನುತೊರೆದಳು. ಪತಿಹೆಸರಾಂತಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನಸಮಯಅವರುನಗರದಲ್ಲಿಮಾತ್ರಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರುತಮ್ಮಸ್ವಂತಮನೆಯನ್ನುಪಡೆದರು, ಅದು3 ಅಂತಸ್ತಿನಕಟ್ಟಡವನ್ನುಬಾಡಿಗೆಗೆಪಡೆದಿದೆಮತ್ತುಅವರುಮೇಲಿನಮಹಡಿಯಲ್ಲಿಯೇಇರುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯಮಗುಮುದುಕಿಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆಮತ್ತುಪತಿಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಾಗಿಹೋದರುಎಂದುನಾನುತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಆಸಮಯದಲ್ಲಿಅವಳಫೋನ್ರಿಂಗಾಯಿತು, ಅದುಅವಳಪತಿ. ಅವಳುಕರೆತೆಗೆದುಕೊಂಡುಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಮತ್ತುಇತರವಿಷಯಗಳಬಗ್ಗೆಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳುತನ್ನಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನುಸಹವಿವರಿಸಿದಳು, ಆದರೆನನ್ನನ್ನುಒಬ್ಬಮಹಿಳೆಎಂದುಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಮೂಲಕನನ್ನಉಪಸ್ಥಿತಿಯಬಗ್ಗೆಸುಳ್ಳುಹೇಳಿದಳು. 34 ವರ್ಷದಹಾಟ್ಮಿಲ್ಫ್25 ವರ್ಷದವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆಭಾರೀಮಳೆಯಲ್ಲಿಕಾರನ್ನುಓಡಿಸುತ್ತಿದೆಮತ್ತುನನ್ನಬಗ್ಗೆತನ್ನಗಂಡನಿಗೆಸುಳ್ಳುಹೇಳಿದೆಎಂದುನಾನುಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಇದುನನಗೆನಿಜವಾಗಿಯೂಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಹೀಟರ್ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಅವಳಬಟ್ಟೆಗಳುಸ್ವಲ್ಪಒಣಗಿರುವುದನ್ನುನಾನುಗಮನಿಸಿದೆ. ನಾನುಇನ್ನೂಅವಳದೇಹವನ್ನುನೋಡಬೇಕೆಂದುಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಳಮನೆಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆಮತ್ತುಇದುಈರೀತಿಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದುನನಗೆಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. “ನಾಳೆಬೆಳಿಗ್ಗೆನಿಮ್ಮನ್ನುನೋಡೋಣ, ಬೈ” ಎಂದುಹೇಳುವಮೂಲಕಅವಳುಕರೆಯನ್ನುಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದಳು. ಅವಳುನನ್ನಕಡೆಗೆತಿರುಗಿಮುಗುಳ್ನಕ್ಕಳು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಕಾರುಎಳೆದುರಸ್ತೆಯಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿನಿಂತಿತು. ನಾನುಕೀಲಿಯನ್ನುತಿರುಗಿಸಿದೆಆದರೆಅದುಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನುಕೆಲವುಬಾರಿಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆಅದುಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ನಾನುಪರೀಕ್ಷಿಸಲುಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆಸಮಸ್ಯೆಏನುಎಂದುತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನುಒಳಗೆಬಂದುಕಾರುಮುರಿದಿದೆಎಂದುಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಹೇಳಿದೆ. ಕಾರುನನ್ನಮನೆಯಮಾಲೀಕರಿಗೆಸೇರಿದಕಾರಣನಾನುಉದ್ವಿಗ್ನನಾಗಿದ್ದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಡೌನ್ಆಗಿತ್ತುಮತ್ತುಈಮಳೆಯಲ್ಲಿಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಅನ್ನುಹೇಗೆಪಡೆಯುವುದುಎಂದುಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಇದ್ದರೂಬೆಳಿಗ್ಗೆತನಕಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲಎಂದುಹೇಳುವಮೂಲಕಸ್ಮೃತಿಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಳು. ಅವಳುಅದನ್ನುಹೇಗೆತಿಳಿದಿದ್ದಾಳೆಎಂದುನಾನುಕೇಳಿದೆ. ಅವಳುದೂರದಲ್ಲಿರುವ3

Read More

ಸುಮಾ ಆಂಟಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಏರುತಿದಳು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತಿದ್ದರು ಸುಮಲದು ಯೌವನ ವಯಸ್ಸೂ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಮ ತಡೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವಳು ಯಾರಿಗೆ ಮೊರೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ ನಾನು ದಿನಾಲೂ ಅವಳ್ ಜತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಅವಳ ಬಗೆ a ಭಾವನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ರವಿವಾರ ನಾನು ಮನೆಯಲಿ ಇದ್ದೆ ದಸರಾ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುತಿತು ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಮನೆ ತೊಳೆದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ನನ್ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಳು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆ ಯುವ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಮೇಲೆ ಹೋದೆ ಅವಳು ಸೀರೆ ಅಡ್ರ್ಧದಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುದನು ನೋಡಿ ಆಹಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳ ಸಮೀಪಸ ಹೋದೆ ಅವಳ ಕಾಲು ತೊಡೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಇದ್ದವು ನೋಡಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಆಸ್ಸೆ ಆಯ್ತು ಅವಳು ನಗುತಾ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂದಳು? ನಾನು

Read More

ಜ್ಯೋತಿ ನನ್ ಬಾಜು ಮನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾ ದಿವೆ ಯಾಗಿ ಬಂದಳು ಆದರೆ ಅವಳು ೬ ವರ್ಷ್ ಆದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ತುಂಬಾ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹರೇಕೆ ಹೋತರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಆದರೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಸಮಸ್ತೆ ಏರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ತೊಂದರೆ ಅಗಿತು ಜ್ಯೋತಿ ಈರೀತಿ ಕೆಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿತು ಒಂದು ಸಲಾ ನನ್ನ ಮನೆ ಗೆ ಬಂದು ನನ್ ಅಮ್ನ ಜ್ಯೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ನಾನು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಗಂಡ ಅವಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆಗುವತೆ ನನಗೆ ಓಬ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋತಿದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಒಂದು ದಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಒಪಿದಳು ಆದರೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಬರಲಿಲ್ ನಾನು ಅವಳು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಬಸಿನಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡು

Read More

Hi ನಾನು ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನಲ್ಲ. ಬರಿ 10 ಸಾವಿರ ಇತ್ತು. ಆ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲೋ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು. ಲೀವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದ್ದ committementsಗೆ ಸಂಬಳ ಸಾಲುತ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ 1ಹೌರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು ನಿಂತು ನಿಂತು ಸಾಕಾಯಿತು. 1ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ 2 ಅಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಅಂಕಲ್ ನನ್ನ ನೋಡತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ರಿಟರ್ಡ್ ಅಂತೆ ಸುಮಾರು 58-60 ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು. Volrntary retirement ತಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತೆ. ನನ್ನು ಪಜೀತಿ ನೋಡಿ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇರ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ನನ್ನು thanks ಸರ್

Read More

ನಾನು ರಾಹುಲ್ 25 ವರ್ಷ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ 45 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೂ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಶುಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ ಆಗಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಆಗಿ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಪ್ಪನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಐಸಿಯು ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 10ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು ಸ್ಥಳ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಲಾಜ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕು. ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬೇಜಾರು ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದೆವು. ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ದಣಿವಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಲು ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ. ಮೊದಲ ದಿನದ ರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಥಳ

Read More

ನಾನು puc ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಗಂಗಮನ ಊರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೀತು ಗಂಗಮ್ಮ ನನ್ ಡಿಗ್ರೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಷ್ಟೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಊರಲಿ ಅವಳು ಅವಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಮಹಡಿ ನನಗೆ ಕೊಟರು ನಾನು ಅಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮೀಪ ಅವಳು ಕೂಡಾ ಅದೇ ಕಾೇಜಿನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಲು ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದಲು ಅವಳ ಮನೆಯಲಿ ಅವಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಈಚಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅವಳು ದಪ್ಪ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗಂಡು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳುತಿಲಾ ಅವಳು ಯೋಚಿಸಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಯೋಗಾ ಮಾಡಲು ನಿರಧರಿಸಲಾಯಿತು ರವಿವಾರ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಘಟೆ ಯೋಗಾ ಮಾಡಲು ಮೇಲೆ ಬಂದಳು ಏನೇನೋ ಯೋಗಾ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಳು ನಾನು ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಯೋಗಾ ಮಾಡಲು ಬರುತಿತ್ತು ಅವಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಬರುತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇ ಅವಳು ನನಗೂ ಕಲಿಸು ಅಂದಳು ಅವಳು ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಟೈಟ್ ಅಂಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು

Read More

ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳ ಡಾಟ್ ನಿವ್ವಳ ನಿಯಮಿತ ಓದುಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕನ್ಯೆತನವನ್ನು ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಶಾಲಿನಿ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಲೈಂಗಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾನು 19 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ರಜೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಬರಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಸಹೋದರಿ ಶಾಲಿನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವವರೆಗೂ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಶಲಿನಿ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವಳು ನನ್ನಂತೆಯೇ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಸೆಳೆದಿದ್ದೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 5

Read More

ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಸ್ನೇಹ (ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಿದೆ), ಆಕರ್ಷಕ 38 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ 2 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು 5 ‘7 “ಎತ್ತರ, 38 ಡಿ ಬ್ರಾ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ. ಅವಳು 38 “28” 36 “. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರ. ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಹಿಳೆ, ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳ ನಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಭಾರತೀಯ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಆಳವಾದ ಕಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸುಂದರವಾದ ಕರ್ವಿ ABS ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಕನಸು ನನಸಾಗುವರು. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲು 2/3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ

Read More