Kannada Sex Stories

Kannada Sex Stories can be readed on below page. Make sure your must be 18 above to read these stories. Each stories has a sharing button so that you can share these stories on social media. Share these stories to your girlfriend and friends. Story Category you can read below Kannada Sex Stories.
You can find many more sex stories categories at the bottom of the page. If you like our stories then don’t forget to share our stories with your friends and show your love to aur stories.

N ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜ ನಾನು puc ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾದಿದೆ ಆಗಾ ನಾನು ನಗರ ಹೋಗೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಾವ chandrashek aliye ಇದ್ದ ಅವನ ಮನೆ ಎದ್ದೆ ಮಾಮಿ ಸುವರ್ಣಾ ಮುದಾಗಿದಳು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತು ಆದರೂ ಕನೆ ತರ ಇದಳು ಅವಳಿಗೆ ನನನೆದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಾ ಅವಳ್ ಮಗು ಚಿಕದu ೪ ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿನ ಮಾವ election day ಊರಿಗೆ ಹೋಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲಿ ಇದೇವು ಮಗುವಿನ ಜೋತೆ ಕೊಳಿತಿದೆ ಅವಳು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ತಂದಳು ನನಗೂ ಕೇಳಿದಳು ಹಳುಕೂಡಿ ಎಂದಳು ನಾನು ಅವಳ ಮೊಲೆ ನೋಡಿ ನಿನ ಹಾಲು ಬೇಕು ಎಂದಿದೆ ಅವಳು ನಾಚಿಕೆ ಪಟು ಅಡಿಗೆ ಮನಗೊಯ್ದಳು ನಾನು ಅವಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವ ಕೇಳ್ವಿಗಳು ಅವಳನು ಉದ್ರೇಕ ಹೊಳಿಸಿತು ನಗುತಾ ಅವಳು ನೀನೇ ಸಾಟಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನೊಡನೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದು ಬಯಸುವ ಅವಳು ನಾಚಿಕೆ ಪಟು ಎಲ್ಲಾ ನೀನದೆ ತಗೋ

Read More

ನನ್ನ ಮನೆ ಎದುರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂಟಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ ವಾಸವಾಗಿ ಇದರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಳಗೇ ಅವಳ ಗಂಡ ಹೃದಯ ಆಘಾತ ತೀರಿಕೊಂಡ ಅವಳಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವಳ ವಯಸು ಸುಮಾರು 35 ಆದರೂ ಸುಂದರ ವಾಗಿ ಕನ್ನುತಿದಳು ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಗಂಡ ಹೊದ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವಳು ತವರ ಮನೆಯನದ ಬಂದು ಉಳಿದಳು ಅವಳು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಷಿನ್ ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬರುತಿತ್ತು ನಾನು ಕೆಳಿಕೊಡುತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ಅವಳು ಸರಿ ಎಂದಳು ಅವಳು ನೋಡಲು ಸುಂರವಾಗಿದ್ದಳು ದುಂಡ್ ಮೊಲೆ ತುಂಬು ಮಯ್ಕಟು ಆಹ್ಹ್ ಅವಳು ದಿನಾಲೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿದು ಕಲಿಯುತಿದಳು ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಳಿಯುದು 50% ಹೇಲಿಕೊಟ್ ನಂತರ ಅವಳು ತಾನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಳಿತಿದಳು ಒಂದು ದಿನ ಅವಳು ಕೇಳಿದಳು ಲಂಗ ಹೋಲಿಯುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವಳ ಅಳತೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ

Read More

ನಾನು ಮತ್ತು ಸಾಗರ್ ಇಬರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಷ್ಟೆ ದಿನಾಲೂ ನಾನು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಅವನ ಅಕ್ಕ ವೈಶಾಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಅವಳು 10 ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಸಾಗರ್ 8 ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಓದುತಿದಲೂ ದಿನಾಲೂ ಓದುತಿದಲೂ ನಮಗೆ ಬೇಶಿಕೆ ರಜೆ ಇತು ಸಾಗರ್ ಅವರ ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನನ್ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇತು ವೈಶಾಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಒಂದು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಓದುತಿದಳೂ ಅದರ ಡೋರ್ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಹೊರಗೆ ಇತು ಒಂದು ದಿನ ಮಧ್ಯಾನ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಯಾರು ಎರಲಿಲ ವೈಶಾಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಅವಳ್ ತುಲಲ್ಲಿ ಬಟೂ ಹಾಕಿಕೊಳುತಿದಳು ನನನು ನೋಡಿ ತೆಗೆದಳು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕರೆದು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಕೊಡು ನನಗೆ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಡೌಟ್ ಎದೆ ಯೂತುYou ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದಳು ನಾನು ಕೋಟೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ 9

Read More

ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನನ್ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆ ಇತ್ತು ಅಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದೆ ನನ್ ಗೆಳೆಗೆಳಯನೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದೆ ಅವಳು ಯಾರು ಎಂದು ಅವನು ಅಕ್ಕೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮದುಮಗನ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದದಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ ಬಿಚಿದ ಕೂದಲ ಆಹ್ಹ್ ಎಂದೇ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಳು ನಾನು ಅವಳನು ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನನ ಮಾಮ ಕರೆದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎದುರು ಬಂದು ನಿಂತಳು ಆಗ ನಾನು ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಘಂಟೆ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ I love you ಅಂದೆ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಸುಮನಿದಳು ನಂತರ ಗೊತಾಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ already ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರಶಎಯಿಂದ ಇದ್ದೆ ಮದುವೆ ಮುಗಿಯಿತು ಸಂಜೆ 5 ಘಂಟೆ ನನ್

Read More

ನಿರ್ಮಲಾ ನನ್ ಚಿಕಪ್ಪ ಮಗ ಸಿದ್ದು ಹೆಂಡತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರು ಇದರು ಮದುವೆ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿತು ಅವಳು ಅತೀವ ಸುಂದರಿ ಬಟ್ಟೆ ವಾಗೆಯುವಾಗ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನುಸಿತಿದವು ಅವಳ ತೊಡೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಇದ್ದವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಲಾ ಬೇಜಾರ್ ಮುಖದಲಿದಲು ನಾನು ಅವಳ ಜ್ಯೋತೆ ದಿನಾಲೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ ಎರಡು ದಿನ ನಂತರ ಕೇಳಿದೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬೇಜರಲಿ ಇದೀರಾ ಎಂದು ಅವಳು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಮಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಚೆಸ್ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಅವಳು ದಿನಾಲೂ ಗೆಳುತಿದಳು ಅವತ್ತು ಸೋತಲು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವಳು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸುಖ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ತುಣಿ ಚಿಕ ದಾಗಿದೆ ಎಲೋಡೆ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ ಜೀವನ ಎಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅತ್ತಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ

Read More

ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವಳ ಅಮ್ಮಾ ಕಾವೇರಿ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಇಡಲು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ ನಾನು ದಿನಾಲೂ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತಿದೇ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಮನೆಕೆಲಸ madutidalu ದಿನಾಲೂ ಅವಳ್ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ರವಿವಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕರೆಯಲು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಅವಳು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಂಕಲ್ತ ಜ್ಯೋಟೆ ಮಲಗಿದಳು ನಾನು ಅದನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ನಂತರ ಸಂಜೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಕಾವೇರಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ದೇ ಅವರ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಚಿಕದು ನನ್ ಟುಣಿ ಅವಳ ಕುಂಡಿಗೆ ತಾಗುತಿತು ಅವಳು ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಕರೆಯುತಿದಳು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಸೊಂಟ ನೋಡುತಾ ಪಾಪಡ್ ತಿನುತಿದೆ ಅವಳ ಮೈ ಬೆವರಿನಿಂದ

Read More

ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಕತೆ ನನ್ನ 18 ವಯಸ್ಸು ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕತೆ. ನಾನು ೯ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುವಾಗ ನೆಡದದ್ದ. ಈಬೆಸೀಗೆ ರಾಜಾ ಮತ್ತೆ govt ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಮೇಯಿಸೋಕೆ ಹೂಗ್ತ ಇದ್ದೆ. 8 ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಮೇಯಿಸೋಕೆ ಹೊಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಎಮ್ಮೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡುಹೊದುರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ನಿಂಗಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಹೊಗತಿದ್ದೆ. ಅವಳೇ ನನೀಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಗೆ ಕೊಣ ಹತ್ಸೊದು, ಹಾಲು ಕರೊದು, ಕರ ಸಕದೊ ಹೇಳೋಕೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಸೊಸೆ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಳು. ಮದುವೆ ಆಗಿ 8ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ಹೆಸರು ಶಿಲ್ಪಾ ನೊಂಡೊಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಳು. 24 ವಯಸ್ಸು ದುಂಡು ಮೊಲೆಗಳು, ನಿಂತ ತಿಕ. 5.4. ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಆಳು. ನೊಡ್ತ ಇದ್ರೆ ತುಣ್ಣೀ ನಿಗರೊದು. ಅಜ್ಜಿ ಗೆ ವಯಸ್ಸು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕರಕೊಂಡು ಬ್ರತ್ತಿದಳು. ಆಗ ನಾನು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕುತಿದ್ದ. ಈಗೆ ದಿನ ಹೊಗ್ತ ಇತ್ತು ಅವಳು ಗಂಡನಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರುನಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ

Read More

Hi friends edu nanna modala story true story Thappagidre kshamisi edu nanna snehithan family jothe nadeda ondu Kat he. Nanu sekhar nanu kelasa hudukutha bangalorige hode Alli sakastu Sanna putta kelasa madi ondu olle kelssake dorakithu adu rajasthani marwadi maneyalli nanu Alli chennagi edde erkoloke room uta Ella avare kodthidru nanu aste avarige nan mele thumba nambike nanu hage edde higiruvag ondu dina mane kelasakke ennoban karkond bandru avanu rajasthan davanu maduve agi 3 thingal agithu avanige avanu nan roommate Ada nanange avanu thumba close ada nan bittu avanu avan bittu nanu ondu kshana erlilka adre avanige avan hendathi nenapu

Read More

Kannada latest sex stories aayihssaala bigiyaada tullu Kannada latest sex stories. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಂಭುಲಿಂಗ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದು ಮುಗಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆನು. ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದು ಎಂದರು. ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆನು. ಆ ದಿನ ಆಶಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಸೇರಿದಳು. ನನಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಬ್ಯಾಚ್. ಆರು ಜನ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಿಯಾಳು ಒಬ್ಬಳು. ಅವಳ ಊರು ಮೈಸೂರು. ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅದೇ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಇರುವ ಫಿಗರ್. ಆಶಿಯಾಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆ? ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆನು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ

Read More

Kannada sex story with font chikkammana raasaleele kannada sex story with font. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಂಕೇಶ್. ಬೆನಗಳೂರಿನಿಂದ. ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿಯವನು, ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ, ವಿಪ್ರೊ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 5.8 ಎತ್ತರ. ಒಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣ. ಕುರುಚಲು ಗಡ್ಡ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಖುಷಿಪಡಿಸುವ 7 ಇಂಚ್ ತುಣ್ಣೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾಮ ಕಥೆ. ನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓದುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ಸರೆ. ನನ್ನಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ, ನನಗಿಂತ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸೊಂಟ. ಅವಳ ಮೈಕಟ್ಟು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆರಳಿಸುಂತಿತ್ತು. ಅವಳು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ನನಗೆ 13 ವರ್ಷ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ 22 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ 32 ವರ್ಷ.

Read More