Kannada Hot stories

Kannada Hot stories can be readed on below page. Make sure your must be 18 above to read these stories. Each stories has a sharing button so that you can share these stories on social media. Share these stories to your girlfriend and friends. Story Category you can read below Kannada Hot stories.
You can find many more sex stories categories at the bottom of the page. If you like our stories then don’t forget to share our stories with your friends and show your love to aur stories.

ಯಾವುದಾದರು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಸೆಯಿಂದ ಬಯಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತವಿದ್ದರೆ ಆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸುತ್ತನೆಂದು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅದು ನಿಜ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಇದ್ದುದು ಒಂದೇ ಆಸೆ. ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ರತಿಕ್ರೀಡೆ ನೆಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಭೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು. ನನಗೆ ಬುದ್ಢಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಆಸಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಂಗಸರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಡೀಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗನಂತೆ ಸೋಗು ಹಾಕುತ್ತಿಂದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಂಡಿಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಳನ್ನು ನಗ್ನವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಕ್ರೀಡೆ ಆಡಿದಂತೆ ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣುತ್ತಾ ಹಸ್ತ ಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಾಮಕೇಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು, ಸಂಬಂಧದವರು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣನ್ನೂ ನಾನು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಸಂಭೋಗಿಸಿದಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆಗೋ

Read More

ಕೆಲಸದನಂತರ, ಸಂಜೆ6 ಗಂಟೆಸುಮಾರಿಗೆಕಾರಿನಲ್ಲಿಮನೆಗೆಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಳೆಬರುತ್ತಿತ್ತುಮತ್ತುದಟ್ಟಣೆತುಂಬಾಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದುಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಬೇಸಿಗೆಯಾಗಿತ್ತುಮತ್ತುಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿವಿಚಿತ್ರಬದಲಾವಣೆಯನ್ನುಯಾರೂನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ಟಣೆನಿಧಾನವಾಗಿತೆರವುಗೊಂಡಿದೆಮತ್ತುಹೇಗಾದರೂನಾನುತಿರುವುಪಡೆದುಕೊಂಡೆಅದುನನ್ನಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮಳೆಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತುಮತ್ತುಗಾಳಿಬೀಸಿತು. ಮಳೆನಿಲ್ಲುವಯಾವುದೇಅವಕಾಶವಿದೆಯೇಎಂದುನಾನುಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆನಾನುಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬ್ರೇಕ್ಹಾಕಿದೆ, ಯಾರೋಒಬ್ಬರುರಸ್ತೆಯಉದ್ದಕ್ಕೂಮರದಕಡೆಗೆಓಡಿಹೋಗುವುದನ್ನುನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಾರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಇದುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನುನನ್ನಎಡಕಿಟಕಿಯನ್ನುಕೆಳಕ್ಕೆಇಳಿಸಿಆವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನುಕೂಗಲುಹೊರಟಿದ್ದೆ, ಬದಲಾಗಿನಾನುನೋಡಿದಸಂಗತಿಯಿಂದನಾನುಮೈಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದುತಿಳಿಗುಲಾಬಿಬಣ್ಣದಅಂಗಿಮತ್ತುನೀಲಿಬಣ್ಣದಲೆಗ್ಗಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಮಳೆಬೀಳದಂತೆಶಾಪಿಂಗ್ಬ್ಯಾಗ್ಅನ್ನುತನ್ನತಲೆಯಮೇಲೆಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದರೂಅದುವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಅವಳುಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿತೇವವಾಗಿದ್ದಳು, ನಡುಗುತ್ತಾಳೆಮತ್ತುಬಟ್ಟೆಗಳುಅವಳದೇಹಕ್ಕೆಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವಳನೋಟದಿಂದಅವಳು30 ರದಶಕದಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವಬದಲುಅವಳುಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇಎಂದುಕೇಳಿದೆ. ಅವಳುನನ್ನತ್ತನೋಡದಕಾರಣಅವಳುಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಅವಳುಒಮ್ಮೆನೋಡಿದಾಗನಾನುಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಮತ್ತುನಾನುಮತ್ತೆಕೇಳಿದೆ, ಅವಳುಉತ್ತರಿಸುವಬದಲುಅವಳುಮೇಲಿನಚೀಲವನ್ನುಹಿಡಿದಿದ್ದಕಾರಿನಬಳಿಬಂದು, ಬಾಗಿದಳುಮತ್ತುಅವಳುತನ್ನಮನೆಗೆಲಿಫ್ಟ್ಪಡೆಯಬಹುದೇಎಂದುಕೇಳಿದಳು. ನಾನುಟ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅವಳಮೇಲಿನಬಟನ್ತೆರೆದಿದ್ದರಿಂದಸುಂದರವಾದ2 ಆರೋಹಣಗಳುನೀಲಿಸ್ತನಬಂಧದಲ್ಲಿನೇತಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನುನಾನುನೋಡಿದೆ. ಅವಳಕಣಿವೆಯಕೆಳಗೆಹರಿಯುವನೀರಿನಹನಿಗಳು. ಅವಳುಅಲೆದಾಡಿದಳು, ನಾನುನನ್ನಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನುವಿರೋಧಿಸಿದೆಮತ್ತು”ಸುಂದರಮಹಿಳೆಗೆನಾನುಹೇಗೆಹೇಳಬಾರದು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವಳುಬ್ಲಶ್ಮತ್ತುನಾನುಬಾಗಿಲುತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳುಒಳಗೆಕುಳಿತಳು. ನಾವುಚಲಿಸಲುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವುಮತ್ತುನಾನುಅವಳಸೌಂದರ್ಯವನ್ನುನೋಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಒದ್ದೆಯಾದಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದಾಗಿನಾನುಅವಳಆಸ್ತಿಯನ್ನುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅವಳಅಂಕಿ32-26-30 ನಂತರನಾನುಅದನ್ನುತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಅವಳಜಿಗುಟಾದಅಂಗಿಯಲ್ಲಿಅವಳಸ್ತನಬಂಧವುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಗೋಚರಿಸಿತುಮತ್ತುಅವಳಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ಗಳುಅವಳಪ್ಯಾಂಟಿline ಟ್‌ಲೈನ್ಅನ್ನುತೋರಿಸಿದವು. ಅವಳುಗೋಧಿಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದಳು, ಭುಜದತನಕಕಡುಕೂದಲುಮತ್ತುಸುಂದರವಾದಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಮುದ್ದಾದದುಂಡಗಿನಮುಖವನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಅದುನನ್ನಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಕುಳಿತಿದ್ದಬಾಂಬ್ಶೆಲ್ಆಗಿದ್ದು, ನಾನುಅವಳಮನೆಗೆಲಿಫ್ಟ್ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆತ್ವರಿತಬೊನ್ನರ್ಇತ್ತು. ಎಸಿಶೀತದಿಂದಾಗಿಅವಳುನಡುಗಿದಳು. ನಾನುಹೀಟರ್ಅನ್ನುಆನ್ಮಾಡಿದೆ. ಶೀತದಿಂದಕೆಲವುನಿಮಿಷಗಳಪರಿಹಾರದನಂತರ, ಅವಳುಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನುಮುಂಭಾಗದಡ್ಯಾಶ್‌ನಲ್ಲಿಬಳಸಬಹುದುಮತ್ತುಅವಳಚೀಲಗಳನ್ನುಹಿಂದಿನಸೀಟಿನಲ್ಲಿಇಡಬಹುದುಎಂದುನಾನುಅವಳಿಗೆಹೇಳಿದೆ. ಅವಳುಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದನೀರನ್ನುಒರೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಒಟ್ಟುಮೌನವಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಬಿಡಬೇಕೆಂದುಕೇಳುವಮೂಲಕನಾನುಮೌನವನ್ನುಮುರಿದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರುವಿಳಾಸವನ್ನುಹೇಳುವಮೂಲಕಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರುಮತ್ತುಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನುಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆಹೋಗುವದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆಮತ್ತು8 ರಹೊತ್ತಿಗೆತಲುಪಬಹುದುಎಂದುನಾನುಹೇಳಿದೆ. ಅವಳುಮುಗುಳ್ನಕ್ಕುಏನನ್ನಾದರೂಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನ್ನಹೆಸರನ್ನುಹೇಳುವಮೂಲಕನಾನುಒಳನುಗ್ಗುತ್ತೇನೆ. ಅವಳಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ’ನಾನುಏನುಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ?’ ನಾನುನನ್ನಹೆಸರನ್ನುಜೆಪಿಎಂದುಹೇಳಿದೆಮತ್ತು”ನನ್ನಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಸುಂದರಮಹಿಳೆಯಹೆಸರೇನು?” ಎಂದುಕೇಳಿದೆ. ಅವಳುಉತ್ತರಿಸಿದಳು’ಅದುಸ್ಮೃತಿ’. ನಾನುನಮ್ಮಬಗ್ಗೆಸಾಮಾನ್ಯಸಂಗತಿಗಳನ್ನುಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಮತ್ತುಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನನ್ನವ್ಯವಹಾರದಿಂದಾಗಿನಾನುಮನೆಯಲ್ಲಿಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆಎಂದುಹೇಳಿದರು. ಅವಳುಮದುವೆಯಾಗಿ8 ವರ್ಷಗಳುಮತ್ತು5 ವರ್ಷದಮಗುವನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದಳುಎಂದುಅವಳಬಗ್ಗೆಹೇಳಿದಳು. ಅವರಮದುವೆಯನ್ನು26 ನೇವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವಿವಾಹದಮೊದಲುಮತ್ತುನಂತರಕೆಲಸಮಾಡಲಾಯಿತು. ತನ್ನಮಗುವನ್ನುನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲುಅವಳುತನ್ನಕೆಲಸವನ್ನುತೊರೆದಳು. ಪತಿಹೆಸರಾಂತಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನಸಮಯಅವರುನಗರದಲ್ಲಿಮಾತ್ರಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರುತಮ್ಮಸ್ವಂತಮನೆಯನ್ನುಪಡೆದರು, ಅದು3 ಅಂತಸ್ತಿನಕಟ್ಟಡವನ್ನುಬಾಡಿಗೆಗೆಪಡೆದಿದೆಮತ್ತುಅವರುಮೇಲಿನಮಹಡಿಯಲ್ಲಿಯೇಇರುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯಮಗುಮುದುಕಿಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆಮತ್ತುಪತಿಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಾಗಿಹೋದರುಎಂದುನಾನುತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಆಸಮಯದಲ್ಲಿಅವಳಫೋನ್ರಿಂಗಾಯಿತು, ಅದುಅವಳಪತಿ. ಅವಳುಕರೆತೆಗೆದುಕೊಂಡುಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಮತ್ತುಇತರವಿಷಯಗಳಬಗ್ಗೆಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳುತನ್ನಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನುಸಹವಿವರಿಸಿದಳು, ಆದರೆನನ್ನನ್ನುಒಬ್ಬಮಹಿಳೆಎಂದುಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಮೂಲಕನನ್ನಉಪಸ್ಥಿತಿಯಬಗ್ಗೆಸುಳ್ಳುಹೇಳಿದಳು. 34 ವರ್ಷದಹಾಟ್ಮಿಲ್ಫ್25 ವರ್ಷದವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆಭಾರೀಮಳೆಯಲ್ಲಿಕಾರನ್ನುಓಡಿಸುತ್ತಿದೆಮತ್ತುನನ್ನಬಗ್ಗೆತನ್ನಗಂಡನಿಗೆಸುಳ್ಳುಹೇಳಿದೆಎಂದುನಾನುಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಇದುನನಗೆನಿಜವಾಗಿಯೂಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಹೀಟರ್ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಅವಳಬಟ್ಟೆಗಳುಸ್ವಲ್ಪಒಣಗಿರುವುದನ್ನುನಾನುಗಮನಿಸಿದೆ. ನಾನುಇನ್ನೂಅವಳದೇಹವನ್ನುನೋಡಬೇಕೆಂದುಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಳಮನೆಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆಮತ್ತುಇದುಈರೀತಿಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದುನನಗೆಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. “ನಾಳೆಬೆಳಿಗ್ಗೆನಿಮ್ಮನ್ನುನೋಡೋಣ, ಬೈ” ಎಂದುಹೇಳುವಮೂಲಕಅವಳುಕರೆಯನ್ನುಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದಳು. ಅವಳುನನ್ನಕಡೆಗೆತಿರುಗಿಮುಗುಳ್ನಕ್ಕಳು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಕಾರುಎಳೆದುರಸ್ತೆಯಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿನಿಂತಿತು. ನಾನುಕೀಲಿಯನ್ನುತಿರುಗಿಸಿದೆಆದರೆಅದುಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನುಕೆಲವುಬಾರಿಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆಅದುಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ನಾನುಪರೀಕ್ಷಿಸಲುಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆಸಮಸ್ಯೆಏನುಎಂದುತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನುಒಳಗೆಬಂದುಕಾರುಮುರಿದಿದೆಎಂದುಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಹೇಳಿದೆ. ಕಾರುನನ್ನಮನೆಯಮಾಲೀಕರಿಗೆಸೇರಿದಕಾರಣನಾನುಉದ್ವಿಗ್ನನಾಗಿದ್ದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಡೌನ್ಆಗಿತ್ತುಮತ್ತುಈಮಳೆಯಲ್ಲಿಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಅನ್ನುಹೇಗೆಪಡೆಯುವುದುಎಂದುಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಇದ್ದರೂಬೆಳಿಗ್ಗೆತನಕಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲಎಂದುಹೇಳುವಮೂಲಕಸ್ಮೃತಿಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಳು. ಅವಳುಅದನ್ನುಹೇಗೆತಿಳಿದಿದ್ದಾಳೆಎಂದುನಾನುಕೇಳಿದೆ. ಅವಳುದೂರದಲ್ಲಿರುವ3

Read More

ಜ್ಯೋತಿ ನನ್ ಬಾಜು ಮನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾ ದಿವೆ ಯಾಗಿ ಬಂದಳು ಆದರೆ ಅವಳು ೬ ವರ್ಷ್ ಆದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ತುಂಬಾ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹರೇಕೆ ಹೋತರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಆದರೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಸಮಸ್ತೆ ಏರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ತೊಂದರೆ ಅಗಿತು ಜ್ಯೋತಿ ಈರೀತಿ ಕೆಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿತು ಒಂದು ಸಲಾ ನನ್ನ ಮನೆ ಗೆ ಬಂದು ನನ್ ಅಮ್ನ ಜ್ಯೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ನಾನು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಗಂಡ ಅವಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆಗುವತೆ ನನಗೆ ಓಬ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋತಿದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಒಂದು ದಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಒಪಿದಳು ಆದರೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಬರಲಿಲ್ ನಾನು ಅವಳು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಬಸಿನಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡು

Read More

ನಾನು ರಾಹುಲ್ 25 ವರ್ಷ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ 45 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೂ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಶುಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ ಆಗಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಆಗಿ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಪ್ಪನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಐಸಿಯು ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 10ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು ಸ್ಥಳ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಲಾಜ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕು. ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬೇಜಾರು ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದೆವು. ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ದಣಿವಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಲು ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ. ಮೊದಲ ದಿನದ ರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಥಳ

Read More

ನನ್ನ ಮನೆ ಎದುರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂಟಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ ವಾಸವಾಗಿ ಇದರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಳಗೇ ಅವಳ ಗಂಡ ಹೃದಯ ಆಘಾತ ತೀರಿಕೊಂಡ ಅವಳಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವಳ ವಯಸು ಸುಮಾರು 35 ಆದರೂ ಸುಂದರ ವಾಗಿ ಕನ್ನುತಿದಳು ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಗಂಡ ಹೊದ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವಳು ತವರ ಮನೆಯನದ ಬಂದು ಉಳಿದಳು ಅವಳು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಷಿನ್ ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬರುತಿತ್ತು ನಾನು ಕೆಳಿಕೊಡುತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ಅವಳು ಸರಿ ಎಂದಳು ಅವಳು ನೋಡಲು ಸುಂರವಾಗಿದ್ದಳು ದುಂಡ್ ಮೊಲೆ ತುಂಬು ಮಯ್ಕಟು ಆಹ್ಹ್ ಅವಳು ದಿನಾಲೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿದು ಕಲಿಯುತಿದಳು ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಳಿಯುದು 50% ಹೇಲಿಕೊಟ್ ನಂತರ ಅವಳು ತಾನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಳಿತಿದಳು ಒಂದು ದಿನ ಅವಳು ಕೇಳಿದಳು ಲಂಗ ಹೋಲಿಯುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವಳ ಅಳತೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ

Read More

ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನನ್ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆ ಇತ್ತು ಅಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದೆ ನನ್ ಗೆಳೆಗೆಳಯನೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದೆ ಅವಳು ಯಾರು ಎಂದು ಅವನು ಅಕ್ಕೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮದುಮಗನ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದದಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ ಬಿಚಿದ ಕೂದಲ ಆಹ್ಹ್ ಎಂದೇ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಳು ನಾನು ಅವಳನು ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನನ ಮಾಮ ಕರೆದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎದುರು ಬಂದು ನಿಂತಳು ಆಗ ನಾನು ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಘಂಟೆ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ I love you ಅಂದೆ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಸುಮನಿದಳು ನಂತರ ಗೊತಾಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ already ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರಶಎಯಿಂದ ಇದ್ದೆ ಮದುವೆ ಮುಗಿಯಿತು ಸಂಜೆ 5 ಘಂಟೆ ನನ್

Read More

ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವಳ ಅಮ್ಮಾ ಕಾವೇರಿ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಇಡಲು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ ನಾನು ದಿನಾಲೂ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತಿದೇ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಮನೆಕೆಲಸ madutidalu ದಿನಾಲೂ ಅವಳ್ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ರವಿವಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕರೆಯಲು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಅವಳು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಂಕಲ್ತ ಜ್ಯೋಟೆ ಮಲಗಿದಳು ನಾನು ಅದನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ನಂತರ ಸಂಜೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಕಾವೇರಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ದೇ ಅವರ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಚಿಕದು ನನ್ ಟುಣಿ ಅವಳ ಕುಂಡಿಗೆ ತಾಗುತಿತು ಅವಳು ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಕರೆಯುತಿದಳು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಸೊಂಟ ನೋಡುತಾ ಪಾಪಡ್ ತಿನುತಿದೆ ಅವಳ ಮೈ ಬೆವರಿನಿಂದ

Read More

Hi friends edu nanna modala story true story Thappagidre kshamisi edu nanna snehithan family jothe nadeda ondu Kat he. Nanu sekhar nanu kelasa hudukutha bangalorige hode Alli sakastu Sanna putta kelasa madi ondu olle kelssake dorakithu adu rajasthani marwadi maneyalli nanu Alli chennagi edde erkoloke room uta Ella avare kodthidru nanu aste avarige nan mele thumba nambike nanu hage edde higiruvag ondu dina mane kelasakke ennoban karkond bandru avanu rajasthan davanu maduve agi 3 thingal agithu avanige avanu nan roommate Ada nanange avanu thumba close ada nan bittu avanu avan bittu nanu ondu kshana erlilka adre avanige avan hendathi nenapu

Read More

Kannada latest sex stories aayihssaala bigiyaada tullu Kannada latest sex stories. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಂಭುಲಿಂಗ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದು ಮುಗಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆನು. ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದು ಎಂದರು. ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆನು. ಆ ದಿನ ಆಶಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಸೇರಿದಳು. ನನಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಬ್ಯಾಚ್. ಆರು ಜನ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಿಯಾಳು ಒಬ್ಬಳು. ಅವಳ ಊರು ಮೈಸೂರು. ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅದೇ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಇರುವ ಫಿಗರ್. ಆಶಿಯಾಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆ? ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆನು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ

Read More

Kannada sex story with font chikkammana raasaleele kannada sex story with font. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಂಕೇಶ್. ಬೆನಗಳೂರಿನಿಂದ. ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿಯವನು, ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ, ವಿಪ್ರೊ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 5.8 ಎತ್ತರ. ಒಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣ. ಕುರುಚಲು ಗಡ್ಡ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಖುಷಿಪಡಿಸುವ 7 ಇಂಚ್ ತುಣ್ಣೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾಮ ಕಥೆ. ನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓದುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ಸರೆ. ನನ್ನಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ, ನನಗಿಂತ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸೊಂಟ. ಅವಳ ಮೈಕಟ್ಟು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆರಳಿಸುಂತಿತ್ತು. ಅವಳು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ನನಗೆ 13 ವರ್ಷ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ 22 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ 32 ವರ್ಷ.

Read More