Kannada New Sex Stories

Kannada New Sex Stories can be readed on below page. Make sure your must be 18 above to read these stories. Each stories has a sharing button so that you can share these stories on social media. Share these stories to your girlfriend and friends. Story Category you can read below Kannada New Sex Stories.
You can find many more sex stories categories at the bottom of the page. If you like our stories then don’t forget to share our stories with your friends and show your love to aur stories.

ಯಾವುದಾದರು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಸೆಯಿಂದ ಬಯಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತವಿದ್ದರೆ ಆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸುತ್ತನೆಂದು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅದು ನಿಜ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಇದ್ದುದು ಒಂದೇ ಆಸೆ. ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ರತಿಕ್ರೀಡೆ ನೆಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಭೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು. ನನಗೆ ಬುದ್ಢಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಆಸಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಂಗಸರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಡೀಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗನಂತೆ ಸೋಗು ಹಾಕುತ್ತಿಂದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಂಡಿಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಳನ್ನು ನಗ್ನವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಕ್ರೀಡೆ ಆಡಿದಂತೆ ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣುತ್ತಾ ಹಸ್ತ ಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಾಮಕೇಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು, ಸಂಬಂಧದವರು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣನ್ನೂ ನಾನು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಸಂಭೋಗಿಸಿದಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆಗೋ

Read More

ಕೆಲಸದನಂತರ, ಸಂಜೆ6 ಗಂಟೆಸುಮಾರಿಗೆಕಾರಿನಲ್ಲಿಮನೆಗೆಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಳೆಬರುತ್ತಿತ್ತುಮತ್ತುದಟ್ಟಣೆತುಂಬಾಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದುಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಬೇಸಿಗೆಯಾಗಿತ್ತುಮತ್ತುಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿವಿಚಿತ್ರಬದಲಾವಣೆಯನ್ನುಯಾರೂನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ಟಣೆನಿಧಾನವಾಗಿತೆರವುಗೊಂಡಿದೆಮತ್ತುಹೇಗಾದರೂನಾನುತಿರುವುಪಡೆದುಕೊಂಡೆಅದುನನ್ನಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮಳೆಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತುಮತ್ತುಗಾಳಿಬೀಸಿತು. ಮಳೆನಿಲ್ಲುವಯಾವುದೇಅವಕಾಶವಿದೆಯೇಎಂದುನಾನುಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆನಾನುಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬ್ರೇಕ್ಹಾಕಿದೆ, ಯಾರೋಒಬ್ಬರುರಸ್ತೆಯಉದ್ದಕ್ಕೂಮರದಕಡೆಗೆಓಡಿಹೋಗುವುದನ್ನುನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಾರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಇದುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನುನನ್ನಎಡಕಿಟಕಿಯನ್ನುಕೆಳಕ್ಕೆಇಳಿಸಿಆವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನುಕೂಗಲುಹೊರಟಿದ್ದೆ, ಬದಲಾಗಿನಾನುನೋಡಿದಸಂಗತಿಯಿಂದನಾನುಮೈಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದುತಿಳಿಗುಲಾಬಿಬಣ್ಣದಅಂಗಿಮತ್ತುನೀಲಿಬಣ್ಣದಲೆಗ್ಗಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಮಳೆಬೀಳದಂತೆಶಾಪಿಂಗ್ಬ್ಯಾಗ್ಅನ್ನುತನ್ನತಲೆಯಮೇಲೆಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದರೂಅದುವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಅವಳುಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿತೇವವಾಗಿದ್ದಳು, ನಡುಗುತ್ತಾಳೆಮತ್ತುಬಟ್ಟೆಗಳುಅವಳದೇಹಕ್ಕೆಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವಳನೋಟದಿಂದಅವಳು30 ರದಶಕದಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವಬದಲುಅವಳುಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇಎಂದುಕೇಳಿದೆ. ಅವಳುನನ್ನತ್ತನೋಡದಕಾರಣಅವಳುಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಅವಳುಒಮ್ಮೆನೋಡಿದಾಗನಾನುಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಮತ್ತುನಾನುಮತ್ತೆಕೇಳಿದೆ, ಅವಳುಉತ್ತರಿಸುವಬದಲುಅವಳುಮೇಲಿನಚೀಲವನ್ನುಹಿಡಿದಿದ್ದಕಾರಿನಬಳಿಬಂದು, ಬಾಗಿದಳುಮತ್ತುಅವಳುತನ್ನಮನೆಗೆಲಿಫ್ಟ್ಪಡೆಯಬಹುದೇಎಂದುಕೇಳಿದಳು. ನಾನುಟ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅವಳಮೇಲಿನಬಟನ್ತೆರೆದಿದ್ದರಿಂದಸುಂದರವಾದ2 ಆರೋಹಣಗಳುನೀಲಿಸ್ತನಬಂಧದಲ್ಲಿನೇತಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನುನಾನುನೋಡಿದೆ. ಅವಳಕಣಿವೆಯಕೆಳಗೆಹರಿಯುವನೀರಿನಹನಿಗಳು. ಅವಳುಅಲೆದಾಡಿದಳು, ನಾನುನನ್ನಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನುವಿರೋಧಿಸಿದೆಮತ್ತು”ಸುಂದರಮಹಿಳೆಗೆನಾನುಹೇಗೆಹೇಳಬಾರದು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವಳುಬ್ಲಶ್ಮತ್ತುನಾನುಬಾಗಿಲುತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳುಒಳಗೆಕುಳಿತಳು. ನಾವುಚಲಿಸಲುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವುಮತ್ತುನಾನುಅವಳಸೌಂದರ್ಯವನ್ನುನೋಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಒದ್ದೆಯಾದಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದಾಗಿನಾನುಅವಳಆಸ್ತಿಯನ್ನುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅವಳಅಂಕಿ32-26-30 ನಂತರನಾನುಅದನ್ನುತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಅವಳಜಿಗುಟಾದಅಂಗಿಯಲ್ಲಿಅವಳಸ್ತನಬಂಧವುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಗೋಚರಿಸಿತುಮತ್ತುಅವಳಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ಗಳುಅವಳಪ್ಯಾಂಟಿline ಟ್‌ಲೈನ್ಅನ್ನುತೋರಿಸಿದವು. ಅವಳುಗೋಧಿಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದಳು, ಭುಜದತನಕಕಡುಕೂದಲುಮತ್ತುಸುಂದರವಾದಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಮುದ್ದಾದದುಂಡಗಿನಮುಖವನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಅದುನನ್ನಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಕುಳಿತಿದ್ದಬಾಂಬ್ಶೆಲ್ಆಗಿದ್ದು, ನಾನುಅವಳಮನೆಗೆಲಿಫ್ಟ್ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆತ್ವರಿತಬೊನ್ನರ್ಇತ್ತು. ಎಸಿಶೀತದಿಂದಾಗಿಅವಳುನಡುಗಿದಳು. ನಾನುಹೀಟರ್ಅನ್ನುಆನ್ಮಾಡಿದೆ. ಶೀತದಿಂದಕೆಲವುನಿಮಿಷಗಳಪರಿಹಾರದನಂತರ, ಅವಳುಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನುಮುಂಭಾಗದಡ್ಯಾಶ್‌ನಲ್ಲಿಬಳಸಬಹುದುಮತ್ತುಅವಳಚೀಲಗಳನ್ನುಹಿಂದಿನಸೀಟಿನಲ್ಲಿಇಡಬಹುದುಎಂದುನಾನುಅವಳಿಗೆಹೇಳಿದೆ. ಅವಳುಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದನೀರನ್ನುಒರೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಒಟ್ಟುಮೌನವಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಬಿಡಬೇಕೆಂದುಕೇಳುವಮೂಲಕನಾನುಮೌನವನ್ನುಮುರಿದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರುವಿಳಾಸವನ್ನುಹೇಳುವಮೂಲಕಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರುಮತ್ತುಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನುಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆಹೋಗುವದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆಮತ್ತು8 ರಹೊತ್ತಿಗೆತಲುಪಬಹುದುಎಂದುನಾನುಹೇಳಿದೆ. ಅವಳುಮುಗುಳ್ನಕ್ಕುಏನನ್ನಾದರೂಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನ್ನಹೆಸರನ್ನುಹೇಳುವಮೂಲಕನಾನುಒಳನುಗ್ಗುತ್ತೇನೆ. ಅವಳಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ’ನಾನುಏನುಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ?’ ನಾನುನನ್ನಹೆಸರನ್ನುಜೆಪಿಎಂದುಹೇಳಿದೆಮತ್ತು”ನನ್ನಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಸುಂದರಮಹಿಳೆಯಹೆಸರೇನು?” ಎಂದುಕೇಳಿದೆ. ಅವಳುಉತ್ತರಿಸಿದಳು’ಅದುಸ್ಮೃತಿ’. ನಾನುನಮ್ಮಬಗ್ಗೆಸಾಮಾನ್ಯಸಂಗತಿಗಳನ್ನುಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಮತ್ತುಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನನ್ನವ್ಯವಹಾರದಿಂದಾಗಿನಾನುಮನೆಯಲ್ಲಿಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆಎಂದುಹೇಳಿದರು. ಅವಳುಮದುವೆಯಾಗಿ8 ವರ್ಷಗಳುಮತ್ತು5 ವರ್ಷದಮಗುವನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದಳುಎಂದುಅವಳಬಗ್ಗೆಹೇಳಿದಳು. ಅವರಮದುವೆಯನ್ನು26 ನೇವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವಿವಾಹದಮೊದಲುಮತ್ತುನಂತರಕೆಲಸಮಾಡಲಾಯಿತು. ತನ್ನಮಗುವನ್ನುನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲುಅವಳುತನ್ನಕೆಲಸವನ್ನುತೊರೆದಳು. ಪತಿಹೆಸರಾಂತಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನಸಮಯಅವರುನಗರದಲ್ಲಿಮಾತ್ರಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರುತಮ್ಮಸ್ವಂತಮನೆಯನ್ನುಪಡೆದರು, ಅದು3 ಅಂತಸ್ತಿನಕಟ್ಟಡವನ್ನುಬಾಡಿಗೆಗೆಪಡೆದಿದೆಮತ್ತುಅವರುಮೇಲಿನಮಹಡಿಯಲ್ಲಿಯೇಇರುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯಮಗುಮುದುಕಿಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆಮತ್ತುಪತಿಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಾಗಿಹೋದರುಎಂದುನಾನುತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಆಸಮಯದಲ್ಲಿಅವಳಫೋನ್ರಿಂಗಾಯಿತು, ಅದುಅವಳಪತಿ. ಅವಳುಕರೆತೆಗೆದುಕೊಂಡುಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಮತ್ತುಇತರವಿಷಯಗಳಬಗ್ಗೆಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳುತನ್ನಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನುಸಹವಿವರಿಸಿದಳು, ಆದರೆನನ್ನನ್ನುಒಬ್ಬಮಹಿಳೆಎಂದುಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಮೂಲಕನನ್ನಉಪಸ್ಥಿತಿಯಬಗ್ಗೆಸುಳ್ಳುಹೇಳಿದಳು. 34 ವರ್ಷದಹಾಟ್ಮಿಲ್ಫ್25 ವರ್ಷದವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆಭಾರೀಮಳೆಯಲ್ಲಿಕಾರನ್ನುಓಡಿಸುತ್ತಿದೆಮತ್ತುನನ್ನಬಗ್ಗೆತನ್ನಗಂಡನಿಗೆಸುಳ್ಳುಹೇಳಿದೆಎಂದುನಾನುಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಇದುನನಗೆನಿಜವಾಗಿಯೂಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಹೀಟರ್ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಅವಳಬಟ್ಟೆಗಳುಸ್ವಲ್ಪಒಣಗಿರುವುದನ್ನುನಾನುಗಮನಿಸಿದೆ. ನಾನುಇನ್ನೂಅವಳದೇಹವನ್ನುನೋಡಬೇಕೆಂದುಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಳಮನೆಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆಮತ್ತುಇದುಈರೀತಿಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದುನನಗೆಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. “ನಾಳೆಬೆಳಿಗ್ಗೆನಿಮ್ಮನ್ನುನೋಡೋಣ, ಬೈ” ಎಂದುಹೇಳುವಮೂಲಕಅವಳುಕರೆಯನ್ನುಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದಳು. ಅವಳುನನ್ನಕಡೆಗೆತಿರುಗಿಮುಗುಳ್ನಕ್ಕಳು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಕಾರುಎಳೆದುರಸ್ತೆಯಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿನಿಂತಿತು. ನಾನುಕೀಲಿಯನ್ನುತಿರುಗಿಸಿದೆಆದರೆಅದುಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನುಕೆಲವುಬಾರಿಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆಅದುಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ನಾನುಪರೀಕ್ಷಿಸಲುಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆಸಮಸ್ಯೆಏನುಎಂದುತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನುಒಳಗೆಬಂದುಕಾರುಮುರಿದಿದೆಎಂದುಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಹೇಳಿದೆ. ಕಾರುನನ್ನಮನೆಯಮಾಲೀಕರಿಗೆಸೇರಿದಕಾರಣನಾನುಉದ್ವಿಗ್ನನಾಗಿದ್ದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಡೌನ್ಆಗಿತ್ತುಮತ್ತುಈಮಳೆಯಲ್ಲಿಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಅನ್ನುಹೇಗೆಪಡೆಯುವುದುಎಂದುಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಇದ್ದರೂಬೆಳಿಗ್ಗೆತನಕಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲಎಂದುಹೇಳುವಮೂಲಕಸ್ಮೃತಿಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಳು. ಅವಳುಅದನ್ನುಹೇಗೆತಿಳಿದಿದ್ದಾಳೆಎಂದುನಾನುಕೇಳಿದೆ. ಅವಳುದೂರದಲ್ಲಿರುವ3

Read More

ಜ್ಯೋತಿ ನನ್ ಬಾಜು ಮನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾ ದಿವೆ ಯಾಗಿ ಬಂದಳು ಆದರೆ ಅವಳು ೬ ವರ್ಷ್ ಆದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ತುಂಬಾ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹರೇಕೆ ಹೋತರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಆದರೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಸಮಸ್ತೆ ಏರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ತೊಂದರೆ ಅಗಿತು ಜ್ಯೋತಿ ಈರೀತಿ ಕೆಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿತು ಒಂದು ಸಲಾ ನನ್ನ ಮನೆ ಗೆ ಬಂದು ನನ್ ಅಮ್ನ ಜ್ಯೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ನಾನು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಗಂಡ ಅವಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆಗುವತೆ ನನಗೆ ಓಬ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋತಿದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಒಂದು ದಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಒಪಿದಳು ಆದರೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಬರಲಿಲ್ ನಾನು ಅವಳು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಬಸಿನಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡು

Read More

ನಾನು ರಾಹುಲ್ 25 ವರ್ಷ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ 45 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೂ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಶುಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ ಆಗಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಆಗಿ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಪ್ಪನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಐಸಿಯು ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 10ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು ಸ್ಥಳ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಲಾಜ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕು. ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬೇಜಾರು ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದೆವು. ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ದಣಿವಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಲು ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ. ಮೊದಲ ದಿನದ ರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಥಳ

Read More

Kannada sex stories 2018 smita antiya hasida tullu   kannada sex stories 2018. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಮಾಡ್ರನ್ ಯುವಕ. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತೆಂದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ  ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಯು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳೂ ನಮ್ಮದೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಓದಿಕೊಂಡು ಈಗ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಾಸ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ 55 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಾದ ಮುದುಕನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದ್ದು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ವಿವಾಹವೇ ಆಗದ

Read More

Sex stories kannada america indian hudugi sex stories kannada. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತೋನಿ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲಸದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂಧರ್ಬ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬೇರೆಯ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಟೀಂ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನೂ ಸೇರಿ 5 ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು 5 ಹುಡುಗಿಯರು ಈ ಟೀಂನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಬಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಶರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯು ರೂಮ್ ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಟೀಂ

Read More

Kannadasexstories mane kelasadavala jote kannadasexstories. ಇದನ್ನ ನಾನು ಬರೆತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ವಿಚ್ಚೇದನ, ಮುರಿದ ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಇರೋ ಗಂದ ಹೆಂಡತಿ, ಮುರಿದ ಮನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಸರಿ ಬರದೇ ಇರುವುದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಗಂಡಸಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಅಹಂ ಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗದ ಹಾಗೆ ನಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ತಿದ್ದುವ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಇಶ್ಟ ಪಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡಸರಿಗೆ ತುಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಏನೂ ಬೇಡ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಾದರೂ ಒಂದೇ ತುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡುಗಳು ಮಲಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತು. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳದೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಅವ್ರೇ ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಗೊಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಗಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗುವಾಗ ತುಲ್ಲ್ಲಿನ ಸೆಳೆತ ಹೊಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ

Read More

Kannada sex storis shaila aunty desi masala kannada sex storis. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಸಂತ್. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಗೆಳತಿ ಶೈಲಾ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ನಡೆದ ಅನುಭವ. ೧೫ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ೩ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬೇರಾಗ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಮದುವೆಯಾದ ೩ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ನಾನು ಬೇಟಿಯಾದೆ. ಆದರೂ ಮೊದಲು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು. ನಂತರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವಳು ಈಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತು ಸೂಪರ್ ಫಿಗರ್ ಆಂಟಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗು ಇದ್ದರೂ ಅವಳ ಗ್ಲಾಮರ್  ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.ಹಾಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ದೇಸಿ ಮಸಾಲ ಕೃತ್ಯ

Read More

ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್. ಅವಳ ಹೆಸರು ನೀತಾ ಅವಳು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಳು ಅವಳ ವಯಸ್ಸು ಅವಾಗ 19 ವರ್ಷ ನನ್ ವಯಸ್ಸು 16 ವರ್ಷ ಅವ್ಳು ಸುಂದರ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗಿ ಅವಳ ನನಗಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಬೈಲ್ಸ್ತವಾಗಿದ್ಲು ಅವರದು ನಮ ಪಕ್ಕದಹಳ್ಳಿ ನಾನು ಅವಾಗ್ ಅವಾಗ್ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವ್ಳು ಅವಳ ತಮ್ಮ ಹಾಗು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇರ್ತಿದ್ರು… ಅವ್ಳು ನನಗಿಂತ 3 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳು ನಾನು 8th ಕ್ಲಾಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಿದ್ಲ್… ಅದೊಂದಿನ ನನ್ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಉರಲಿ ಇನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ ಅವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಾಸ್ ಹೋಗಲು ರೆಡಿ ಆದೆ ನನ್ ನಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಸುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ಳು ದೂರದಿಂದ ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದಳು

Read More

atte magala jote kaama. Hi friends, ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಕನ್ನಡ sex stories ಏನಾದರೂ ತಪ್ ಇದ್ರೆ excuse ಮಾಡಿ.. rumram191@gmail.com ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಳ್ಸಿ. ಮೊದಲ್ನೇ ಕಥೆ ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲೇ ಬರೀತಿದೀನಿ ಈ ಕಥೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ…. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮ್ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕದಾಗ Indian sex stories ಒದ್ಥೈರ್ಥಿನಿ. ಈಗ ಹೆಲ್ತಹಿರೊ ಕಥೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ 7 years ಮುಂಚೆ ನಡೆದದ್ದು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಗಳ್ ಜೊತೆ. ಅವ್ಳ ಹೆಸರು ಬೇಡ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಮೋಟಿ ಅಂತ ಇಬ್ರುಗೂ 1 ಇಯರ್ ಡಿಫ್. ನಾನೆ ದೊಡ್ಡವನು. ಅವ್ಳ ನೋಡಕ್ ಅಸ್ತ್ ಚನಾಗ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಮೊಲೆ ನು ಕೊರ್ರೆಟ್ ಸೈಜ್. ಅವ್ಳ ಹಾಕ್ತಿದಿದ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗು ಅವ್ಳ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಚನಾಗ್

Read More